Chính sách bảo mật

Lê Huy duy trì và vận hành website: lehuy.net (sau đây gọi tắt là “website”) và ứng dụng được phát hành bởi Lê Huy để tiếp cận được nhiều hơn đến các khách hàng và đối tác tiềm năng. Nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận, thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin, cũng như bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của khách hàng, Lê Huy xây dựng và thực hiện chính sách bảo mật thông tin,dữ liệu người dùng (sau đây gọi tắt là “Chính Sách”).

1. Mục đích của việc thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin của Lê Huy nhằm thực hiện các mục đích dưới đây: (1) Để thực hiện và đáp ứng các yêu cầu của bạn (2) Để tiến hành các giao dịch. (3) Để gửi cho bạn các thông tin quan trọng về website, các sự thay đổi về các điều khoản, điều kiện, chính sách và/hoặc các thông tin mang tính chất hành chính khác của chúng tôi. (4) Để gửi cho quý vị các thông tin thương mại, tiếp thị và quảng bá mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm. (5) Để cải thiện trải nghiệm website và ứng dụng của chúng tôi. (6) Để hỗ trợ và phục vụ cho các mục đích kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như tư vấn pháp lý, phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới. (7) Để xác định các xu hướng, nhu cầu, thị hiếu, thói quen tiêu dùng, sử dụng dịch vụ hoặc quan điểm về các vấn đề mà bạn quan tâm. (8) Để đáp ứng, tuân thủ các quy định của pháp luật quốc gia hoặc các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. (9) Để phục vụ quá trình xử lý các sai phạm hoặc phục vụ quá trình giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

2. Thu thập dữ liệu cá nhân

Bằng việc truy cập vào website hoặc ứng dụng của chúng tôi thì khách hàng, đối tác, cộng tác viên hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào (sau đây gọi tắt là “khách hàng”, “bạn” hoặc “các bạn”) được xem là đã đồng ý tự nguyện cung cấp (các) thông tin cũng như cho phép Lê Huy khai thác, sử dụng các thông tin cá nhân một cách miễn phí. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn một cách miễn phí từ các nguồn sau: (1) Việc trao đổi trực tiếp với nhân sự/ người đại diện của Lê Huy, trao đổi qua điện thoại, trao đổi qua email hoặc mạng xã hội. (2) Các nguồn thông tin đã được công bố, tiết lộ trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp theo quy định của pháp luật có liên quan. (3) Bên thứ ba, các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác chúng tôi. Việc thu thập thông tin cá nhân có thể được thực hiện dưới một hoặc nhiều hình thức khác nhau và có thể bắt đầu ngay tại thời điểm truy cập website, ứng dụng hoặc đăng ký tài khoản, sử dụng “cookie”, biểu mẫu, bảng hỏi hoặc các hình thức khác mặc dù chưa được liệt kê ở đây. Tùy vào từng trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết có thể kể đến như: họ và tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, vị trí, số điện thoại, email, trình độ học vấn, nghề nghiệp, hình ảnh, các thông tin về thiết bị di động, máy tính hoặc các thiết bị truy cập có kết nối internet, địa chỉ IP hoặc các thông tin cần thiết khác (sau đây gọi tắt là “Dữ Liệu Cá Nhân”).

3. Lưu trữ

Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính Sách này trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu trữ lâu hơn. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được cho là không còn cần thiết cho mục đích thu thập dữ liệu, hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá, tiêu huỷ, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận, phù hợp với các yêu cầu của luật áp dụng hiện hành.

4. Chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ, chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong các trường hợp sau: (1) Cho các thành viên khác thuộc Lê Huy đối với các mục đích được mô tả trong Chính Sách này. Thành viên khác thuộc Lê Huy bao gồm các tổ chức, cá nhân, các công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc bất kỳ hiện diện thương mại nào khác của Lê Huy dù ở Việt Nam hay trên phạm vi toàn cầu. (2) Cho bên thứ ba cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho chúng tôi như dịch vụ website, dịch vụ lưu trữ, dịch vụ phân tích, xử lý dữ liệu, dịch vụ cơ sở hạ tầng, các dịch vụ công nghệ thông tin (IT), logistics, dịch vụ chuyển phát, thư điện tử, xử lý thẻ tín dụng, các dịch vụ kiểm toán, pháp lý, công chứng, dịch thuật, và các dịch vụ khác tương tự để họ có thể cung cấp dịch vụ. (3) Cho đối tác kinh doanh của chúng tôi với điều kiện rằng các thông tin được tiết lộ hoặc chia sẻ không được sử dụng vào mục đích trái pháp luật. (4) Cho một bên thứ ba trong trường hợp tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chỉ định, chuyển nhượng hoặc sắp đặt khác của tất cả hoặc một phần cơ sở kinh doanh, tài sản hoặc cổ phần/phần vốn góp của chúng tôi (kể cả sự liên quan với các thủ tục phá sản hoặc tương tự). (5) Cho cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức cá nhân có thẩm quyền mà việc tiết lộ, cung cấp thông tin được xác định là nghĩa vụ của chúng tôi. (6) Cho bên thứ ba có chức năng lưu trữ, quản lý hoặc đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu khi xảy ra (các) trường hợp khẩn cấp khác mà việc chia sẻ thông tin là cần thiết để hạn chế các thiệt hại/mất mát có thể xảy ra đối với Dữ Liệu Cá Nhân hoặc đối với hoạt động của chúng tôi như các tình huống bị tấn công/đánh cắp dữ liệu/phát tán vi-rút, mã độc ….vv. (7) Cho các bên thứ ba mà bạn yêu cầu thông tin được gửi đến. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn thanh toán một khoản phí nhất định trước khi chuyển giao dữ liệu. Ngoài ra, chúng tôi có quyền từ chối chuyển giao theo yêu cầu nếu như việc làm này là trái quy định của pháp luật, đạo đức nghề nghiệp hoặc có nguy cơ không đảm bảo an toàn đối với dữ liệu của bạn hoặc đối với hoạt động của chúng tôi. (8) Cho các mục đích được nêu tại Chính Sách này. Xin lưu ý rằng, bất cứ thông tin nào mà bạn đăng tải hoặc tiết lộ một cách công khai qua websitehoặc ứng dụng của chúng tôi sẽ có thể trở thành thông tin công cộng và có thể có sẵn cho bên thứ ba tiếp cận. Chúng tôi yêu cầu bạn phải rất cẩn trọng khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân của mình, hoặc bất cứ thông tin nào khác, trên website hoặc ứng dụng của chúng tôi.

5. Chuyển giao quốc tế Dữ Liệu Cá Nhân

Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển từ quốc gia, tiểu bang và thành phố (“Quốc Gia Sở Tại”), nơi bạn có mặt trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi đến một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác (“Quốc Gia Thay Thế”). Khi chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn từ Quốc Gia Sở Tại đến Quốc Gia Thay thế, chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, bao gồm có cơ sở hợp pháp để chuyển Dữ Liệu Cá Nhân và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp để đảm bảo đầy đủ mức độ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng bên nhận ở Quốc Gia Thay Thế có nghĩa vụ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với sự bảo vệ theo luật áp dụng hiện hành. Cơ sở hợp pháp của chúng tôi sẽ là hoặc sự đồng thuận (ví dụ chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng thuận của bạn để chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ Quốc Gia Sở Tại đến Quốc Gia Thay Thế vào thời điểm bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân) hoặc một trong những biện pháp bảo vệ được pháp luật cho phép.

6. An ninh

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ các Dữ Liệu Cá Nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, rất tiếc là không có biện pháp nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với dữ liệu của bạn chẳng hạn như các hành vi tấn công từ bên thứ ba, phát tán vi-rút, mã độc, hay các sự cố bất ngờ xảy ra như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, các hành vi trộm cắp, chiếm đoạt dữ liệu hay thậm chí là yêu cầu từ tổ chức, cá nhân có thẩm quyền …vv và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bị tiết lộ trong các trường hợp này. Nếu bạn có lý do để tin rằng sự tương tác và cung cấp thông tin của bạn với chúng tôi không còn an toàn (như tài khoản của bạn bị xâm nhập, thông tin của bạn bị đánh cắp..vv), bạn vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi về vấn đề này bằng cách liên lạc với chúng tôi theo thông tin tại phần “Liên hệ” dưới đây để được hỗ trợ.

7. Thông tin thu thập bởi trang web/ứng dụng của bên thứ ba

Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết hoặc cho phép hiển thị trên website hoặc ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường, phân tích xử lý số liệu và các dịch vụ và tính năng khác cho bạn truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang web đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Nền tảng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hay bất kỳ trách nhiệm nào khác đối với nội dung, thông tin, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của website và ứng dụng của chúng tôi, vì vậy, chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web và ứng dụng được liên kết này.

8. Trẻ chưa đủ 18 tuổi và người mất năng lực hành vi

Chúng tôi không nhắm vào việc thu thập, khai thác Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em chưa đủ 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, các ứng dụng, website của chúng tôi cũng không được thiết kế ra để cố tình thu thập thông tin từ những đối tượng này. Do đó, chúng tôi yêu cầu các trẻ em chưa đủ 18 tuổi, những người giám hộ, đại diện hợp pháp có trách nhiệm quản lý trẻ em chưa đủ 18 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự để họ không cung cấp thông tin cá nhân qua website hoặc ứng dụng của chúng tôi.

9. Thay đổi, cập nhật, rút lại hoặc hủy bỏ thông tin

Rút Lại Sự Đồng Ý: Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi thông tin cho chúng tôi tại phần “Liên hệ” và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ cho bạn, và chúng tôi có thể cần phải hạn chế hoặc chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi.

10. Yêu Cầu Truy Cập hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân:

(1) Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua phần thiết lập tài khoản hoặc một mục khác được hướng dẫn cụ thể trên website và ứng dụng của chúng tôi. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu của bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của bạn bằng cách gửi thông tin đến cho chúng tôi tại phần “Liên hệ”. (2) Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với điều kiện yêu cầu này là không trái pháp luật và Chính Sách của chúng tôi. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí. (3) Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân trong trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

11. Sửa đổi và cập nhật Chính Sách

Lê Huy có quyền hủy bỏ, sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên website, ứng dụng của Lê Huy. Bằng cách tiếp tục sử dụng website, ứng dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục mua hàng hóa, dịch vụ được cung cấp bởi Lê Huy qua các hình thức này hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với Lê Huy sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, bạn biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

12. Lưu ý về Pháp luật Việt Nam

Pháp luật Việt Nam có những quy định riêng về việc cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân. Do đó, để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn nên tham khảo các quy định này hoặc liên hệ với luật sư, cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ khi cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam hoặc phải chịu chế tài từ cá nhân, tổ chức có thẩm quyền.

13. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc muốn thực hiện quyền của bạn được nêu ra trong Chính Sách này, vui lòng liên hệ với Lê Huy tại: Thư điện tử: info@lehuy.net Điện thoại: (+84) 867800878 Bản gốc của Chính Sách này là văn bản được trình bày bằng tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa phiên bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

Kết nối